Cavalerie-NIEUWS

Vandaag Cavalerie-NIEUWS met Hoofdletters … na een intensief en zorgvuldig traject van analyseren, opties bedenken, afwegen, overleggen en besluitvorming gaan we het Traditiebestel van de Cavalerie aanpassen. Is dat nieuw? Ja, voor nu wel, maar in de historie van de Koninklijke Landmacht en ons Wapen zeker niet.

We voegen de huidige drie tankregimenten samen tot 1 regiment met de nieuwe naam Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia (RHPCA). De kleur van het regiment wordt lichtblauw met een verwijzing naar ‘staalblauw’ in de associatie met tanks. We zijn geweldig trots dat Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en onze Kroonprinses Catharina-Amalia hebben ingestemd met deze naamgeving. Op deze wijze blijven wij tot ver in de toekomst verbonden met ons Koninklijk Huis. De aanleiding tot de aanpassing van ons traditiebestel is dat we al jaren zien dat het ledental van de tankregimenten daalt door enerzijds geen aanwas van jong ‘haar’ en anderzijds de oude en oudere leden die ons ontvallen. We weten echter dat er ook bij de ‘tanks’ behoefte blijft aan personeelszorg, veteranenzorg en traditiebeleving met een eigen identiteit. Toekomstbestendigheid is daarbij een vereiste. Het Nederlandse deel van het Duits/Nederlandse Tankbataljon (414 Panzerbataillon) in Bergen-Hohne Duitsland (voornamelijk ons Nederlandse eskadron, de 4e Kompanie) wordt ingedeeld bij het tankregiment. Dit geldt evenzeer voor ons Cavalerie Ere-Escorte en de Fanfare Bereden Wapens. Luitenant-kolonel titulair Willem Plink ben ik in het bijzonder zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij heeft verzet om met de Wapentraditieraad in de afgelopen jaren mee te denken. Het besluit is door Zijne Majesteit de Koning in een Koninklijk Besluit bekrachtigd. Luitenant-kolonel Corstiaan de Haan wordt de eerste Regimentscommandant en Adjudant instructeur Hans Oesterholt de Regimentsadjudant. Ik ben ons Regiment Huzaren van Boreel zeer dankbaar voor de jarenlange goede zorgen over die eenheden, die nu voortaan bij het tankregiment zijn ingedeeld.

Daarnaast richt de Koninklijke Landmacht een nieuw wapen op: het Wapen van de Informatiemanoeuvre met daarin twee korpsen. Het Korps Inlichtingen en Veiligheid en het Korps Communicatie en Engagement. Deze beide korpsen dragen straks de namen van de twee andere dochters van onze Koning en Koningin. Het besluit over dit nieuwe wapen en twee korpsen raakt ook ons Regiment Huzaren van Boreel. In het recente verleden werd inlichtingenpersoneel ook, maar niet uitsluitend, bij Boreel ingedeeld. Dit zal in de toekomst anders zijn. Boreel zal naast de wapengenoten, die hebben gediend bij de vroegere verkenningsbataljons en zelfstandige verkenningseskadrons bestaan uit de huidige drie parate brigade verkenningseskadrons en twee eskadrons van het Joint Intelligence, Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance Command. Dit commando is een krijgsmachtbrede capaciteit. Bij Boreel nu ingedeeld inlichtingenpersoneel krijgt de keuze voorgelegd bij Boreel te blijven of over te gaan naar het Korps Inlichtingen en Veiligheid.

De ceremonie voor de oprichting van het nieuwe Wapen van de Informatiemanoeuvre en de bekrachtiging van de aanpassing van ons traditiebestel zal Corona proof plaatsvinden op 20 november aanstaande. De ceremonie vindt plaats om 10.00 uur en is te volgen via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=wSXixrQHumE&feature=youtu.be

Ten slotte, zoals Steve Jobs, voormalig CEO van het succesvolle Apple bedrijf treffend zei “if you want to make everyone happy, don’t be a leader, sell ice cream”, geldt dit ongetwijfeld ook voor ons. Ik vraag u mede namens de nu nog vier Regimentscommandanten de besluiten te steunen, ons nieuwe traditiebestel met twee regimenten met ‘leven’ te vullen, onze alom gewaardeerde Kameraadschap te koesteren en zoals het Cavaleristen betaamt voorwaarts te gaan.

Wapenoudste Cavalerie, Generaal-majoor Gijs-W van Keulen

.

Plaats een reactie