Historie vereniging

Oprichtingsbrief

Wie zijn wij?

DE VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL

De vereniging zag het licht op 22 november 2007 te Amersfoort. Zij heeft haar zetel op de Bernhardkazerne te Amersfoort en heeft zich aangemeld bij het Veteranen Platform. Het eerste bestuur bestond uit:

FunctieFunctionaris
VoorzitterLuitenant-kolonel (buiten dienst) J.L. Johan
Vice-voorzitterBrigade-generaal (buiten dienst) P.H. de Vries
PenningmeesterOud reserve majoor J.D. Meyer
SecretarisReserve majoor H. de Haas
LidCommandant regiment Huzaren van Boreel

De vereniging Huzaren van Boreel is zeer nauw verbonden met het regiment Huzaren van Boreel. In zijn functie van regimentscommandant maakt de luitenant-kolonel H.J. de Jong ook deel uit van het bestuur.
Voorts hebben zitting in dit bestuur de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen-afdeling. Daarnaast zal het bestuur in de toekomst uitgebreid gaan worden met commissarissen met een specifieke of specialistische taak zoals bijvoorbeeld veteranenverzorger.
De vereniging functioneert als een koepelorganisatie voor de vele verenigingen die bestaan binnen het regiment Huzaren van Boreel. In deze hoedanigheid wil de nieuwe vereniging dienen als vangnet voor de jonge veteranen , daarnaast is één van haar belangrijkste taken het organisatorisch ondersteunen van de door hoge ouderdom bedreigde Indië reünie- eskadrons. Tenslotte wil zij de regimentscommandant (sinds 2007 een actief beroepsofficier) ondersteunen bij het aansturen van de vele verenigingen binnen het regiment en bij andere taken, het regiment betreffende. In de akte van oprichting en de statuten worden de doelstellingen van de vereniging Huzaren van Boreel verder gedetailleerd uitgewerkt en weergegeven.

Welke afdelingen/verenigingen hebben zich reeds aangesloten?

Had de Vereniging eerder afdelingen (Verkenners, Veteranen en Vrienden, Onderofficieren en Officieren), nu is er alléén nog één Vereniging zonder afdelingen. Alle leden zijn automatisch lid geworden van de (hoofd-) Vereniging.

Wat willen we voor bereiken?

In de toekomst zal de vereniging Huzaren van Boreel zich richten op:
a het houden van reünies, bijeenkomsten en vergaderingen;
b het moreel ondersteunen van eenheden van het regiment Huzaren van Boreel vooral tijdens operationele inzet;
c het stimuleren en verlenen van adviezen ten aanzien van het handhaven van tradities, gewoonten en gebruiken van het regiment Huzaren van Boreel;
d het geven of organiseren van daadwerkelijke steun aan leden, in het bijzonder veteranen en (oud-)regimentsgenoten van het regiment Huzaren van Boreel;
e door andere haar ten dienste staande wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
f. het organiseren en bijwonen van herdenkingen;
g. het bieden van een thuisbasis voor veteranen die gediend hebben bij een eenheid van het Regiment en hun achterban;
h. het bieden van een thuisbasis voor alle (oud-)militairen die gediend hebben bij een eenheid van het Regiment en hun achterban;
i. het onderhouden van contacten met overheden, veteranenorganisaties en relevante maatschappelijke organisaties;
j. in haar dagelijkse doen en laten het verwerken van uitingen betreffende de traditie van het Regiment;
k. het coördineren van saamhorigheidsactiviteiten in overleg met de aangesloten geledingen;
l. het in overkomend geval vertegenwoordigen van het Regiment tijdens officiële aangelegenheden;
m. het verzamelen, verwerken en bekend stellen van informatie betreffende het Regiment aan derden;
n. het ondersteunen van besturen in de ruimste zin, (laten) uitvoeren van bestuurzaken van die aangesloten verenigingen/stichtingen die hier zelf geen invulling meer aan kunnen geven.
o. Invulling blijven geven aan de Nuldelijns organisatie via het Veteranen Platform.
p. het jaarlijks organiseren van de Indië reünie in Amersfoort.

Gegevens vereniging

Binnenkort zal er door de Verenigingen en de afdelingen/verenigingen meer informatie worden gegeven over lidmaatschap, eventuele activiteiten en contactadressen.
In overleg met de regimentscommandant zullen we voorlopig gebruik maken van de website van het regiment Huzaren van Boreel.

Adres:
Vereniging Huzaren van Boreel
Postbus 3003
3800 DA Amersfoort

Wat kunt u voor de vereniging betekenen?

Om als vereniging krachtig naar buiten op te treden hebben we leden nodig. Meldt u zich daarom bij uw vereniging/afdeling.
Daarnaast zoeken we actieve regimentsgenoten die bereid zijn hun vereniging en regiment (reünie RHB 195 jaar) niet alleen met woorden maar ook met daden te ondersteunen.
Meldt u zich aan bij de secretaris: secretaris@huzarenvanboreel.nl