Voorwoord regimentscommandant

Commandant RHB Kolonel Van Dalen

Geachte lezer,

Ik wil u allereerst danken voor uw interesse in het Regiment Huzaren van Boreel. De kring van het Regiment Huzaren van Boreel (RHB) bestaat namelijk niet alleen uit de regimentsleden zelf, maar ook uit de velen personen die ons een warm hart toe dragen. En dat zijn er veel, zowel binnen als buiten Defensie.

Het Regiment Huzaren van Boreel (RHB) is een divers cavalerie regiment, met in haar gelederen meerdere verkenningseskadrons, een tankeskadron, een inlichtingeneskadron, een humint (menselijke bronnen) eskadron, een staf- en ondersteuningseskadron en zelfs een fanfare, namelijk de Fanfare Bereden Wapens. Ook hebben we een vaste band met het Cavalerie Ere Escorte die onze Standaard voert. Onze eenheden bevinden zich op meerdere plaatsen in Nederland en Duitsland en maken deel uit van alle brigades van de Koninklijke Landmacht. Het Regiment Huzaren van Boreel is een energiek cavalerieregiment met een rijke en eervolle geschiedenis. Die geschiedenis is zichtbaar in de bijzondere krijgsverrichtingen die tot een opschrift op ons Standaard hebben geleid. Daarnaast wordt ons regiment gekenmerkt door haar onmiskenbare, unieke en ietwat rebelse stijl die de regimentsleden bindt en inspiratie geeft.

Het Regiment Huzaren van Boreel kent een aantal vaste waardes die ook in de toekomst overeind zullen blijven. Als eerste wil ik hierbij onze continue operationele inzet noemen. RHB is in haar bestaan veelvuldig ingezet en ook de afgelopen jaren zijn eenheden van ons regiment vrijwel continue ingezet in operationele missies. Daar waar de Nederlandse troepen of personeel ontplooid was, was ook RHB van de partij. We waren er bij in Bosnië-Herzegovina, Irak, Afghanistan en Mali. Maar ook inzet van een RHB-eskadron op Curaçao als zogenaamde ‘Compagnie in de West’  en de vele kleinere operationele missies van de ‘inlichtingen’ RHB-eskadrons (behorende tot het Joint ISTAR Commando (JISTARC)) moeten hier genoemd worden. De behoefte aan de operationele inzet van de RHB-eenheden en –personeel zal ook in de toekomst zo blijven. Een aantal jaren geleden hebben we ons ontwikkeld tot het inlichtingen regiment van de krijgsmacht en bij elke operatie zijn inlichtingen van onschatbare waarde. De recente ontwikkeling naar een informatie-gestuurde defensieorganisatie vergroot het belang van inlichtingen verder en RHB speelt hierin met haar ‘verkenningseenheden’ en ‘inlichtingeneenheden’ een hoofdrol en ook in de toekomst zal daarom een beroep op haar capaciteiten worden gedaan. En net zoals in het verleden, zal dit beroep niet tevergeefs zijn.

De tweede vaste waarde is diversiteit. Het Regiment Huzaren van Boreel kent een divers verleden met eskadrons ruiters, eskadrons vechtwagens, eskadron tanks, brigade verkenningseskadrons, complete verkenningsbataljons, inlichtingen eskadrons, humint eskadrons en zelfs een fanfare. Deze diversiteit maakt ons veelzijdig en geeft RHB kracht. RHB is daarom een regiment dat de  slagkracht van de krijgsmacht leidt. Niet in de vorm van aanvoeren, maar in de vorm van voorwaarden scheppen zodat de slagkracht optimaal kan worden ingezet. Dat doen we door verkennen in zowel de letterlijke als figuurlijke zin. Verkennen in het fysieke landschap, het menselijke landschap en in het informatie landschap. Zonder onze inlichtingenvoorbereiding van operaties zal er geen effectieve inzet van slagkracht kunnen plaatsvinden. Dit aspect blijft ook in de toekomst van belang. RHB zal haar diversiteit behouden om ook in de toekomst slagkracht te kunnen blijven leiden.

De derde vaste waarde is actie. RHB eenheden tonen zowel in vredestijd als onder operationele omstandigheden altijd een energieke houding en de bereidheid tot onmiddellijke actie. RHB eenheden vragen niet, maar doen. RHB eenheden dralen niet en durven dus ook fouten te maken, maar leren wel hiervan. Ook al zijn de omstandigheden slecht, de voorwaarden niet ingevuld, is er nog geen toestemming en zijn er risico’s; RHB blijft niet stilzitten! Deze actiebereidheid heeft RHB soms kritiek maar veel vaker lof gebracht en dit zullen we ook in de toekomst blijven koesteren. Actiebereidheid is immers een belangrijke voorwaarde om ‘het verschil’ te kunnen maken bij gevechten. Zonder actiebereidheid geen succesvolle militaire inzet.

Als vierde wil ik progressiviteit noemen. RHB eenheden hebben altijd nagedacht over hun rol op het slagveld en wisten zichzelf aan te passen of tijdig te veranderen. Voorbeelden hiervan zijn de mechanisatie en de inlichtingenrol. Dit zullen we ook in de toekomst blijven doen. Als we bewegen, bewegen we vooruit. RHB eenheden omarmen vernieuwing, zowel in materiële

zin, als ook op het gebied van doctrine en informatietechnologie.

De laatste belangrijke waarde is in ere houden van onze Regiments tradities. We koesteren ons verleden en onze specifieke manieren en handhaven de ‘flair’ huzaren eigen. Niet alleen om te herdenken en te gedenken, maar ook om ervan te leren. We eren ons verleden, onze gevallenen en onze gewonden en zullen dit altijd in ere houden. Nieuwe RHB-generaties zullen de inzet van de huidige RHB-generaties toevoegen aan herdenkingen, ceremonies, tradities en gebruiken. Hierbij zal, net zoals nu, de openbaarheid worden gezocht. Want, offers voor vrede en veiligheid, mogen gezien worden.

Ik wil u als lezer, nogmaals danken voor uw belangstelling en hoop u eveneens tot onze vriendenkring te mogen rekenen. Tot ziens op een van de RHB-activiteiten.